Miljöinventering

Miljöinventering

Miljöinventering av hus och fastigheter är en viktig aspekt att beakta inför exempelvis en rivning eller ombyggnad. Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att känna till vilka ämnen som finns i deras fastighet. Ta med fördel hjälp att inventera din fastighet för att identifiera eventuella miljöförstörande ämnen. Exempel på miljöinventeringar som utförs är här bostäder, kontor, industribyggnader, skolor och kommunala fastigheter.

Inventeringen omfattar kartläggning av miljö- och hälsofarliga ämnen i byggnaden, både in- och utvändigt. Detta utförs genom en okulär besiktning samt en mer noggrann provtagning på sådant man misstänker kunna innehålla undermåligt material ur hälsosynpunkt. De här proven skickas sedan iväg för vidare analys och resultatet presenteras i en slutrapport som visar var i byggnaden miljö- och hälsofarliga ämnen finns samt i vilken mängd. Dessutom ges rekommendationer för omhändertagandet av materialen vid en eventuell sanering eller rivning.

Vid misstanke om att det förekommer miljöfarliga ämnen som t.ex. PCB och asbest i byggnaden är det lämpligt att ta hjälp av kunniga inom ämnet för att få detta bekräftat. Härigenom kan man göra en mer eller mindre omfattande miljöinventering. Hör gärna av dig för ett genomförande av miljöinventering inför en ombyggnation eller rivning av en byggnad. Vi går igenom en planering för allt ifrån inventering och redovisande av resultat till hur de miljöfarliga materialen ska omhändertas och saneras. Kontakta oss på Fukt & Saneringsteknik för en miljöinventering nu!

 

Scroll to top